Jantarmantar

English                                                       Hindi                                             Assamese

 

Bangla                                            Gujarati                                             Kannada

 

Malayalam                                             Marathi                                              Punjabi

 

 

Sanskrit                                                      Tamil                                                 Telugu

 

 Urdu